REGLER

EURASIA HF CHAMPIONSHIP 2021

CHOOSE YOUR LANGUAGE:  

1. Allmäna villkor.
1.1 Syftet med denna tävling är att öka intresset och utveckla radiosporten, att öka skickligheten som radiooperatör och det tekniska kunnande bland radioamatörer. Målet med denna tävling är att kora de duktigaste tävlande i grenen ”kortvågsradiokommuniktion”.
1.2 Denna tävling är organiserad av:
- UA9QCQ server
- Russian Contest Club
- CQHAM.RU Amateur Radio Portal
- HAMLOG.ONLINE Amateur Radio Portal
1.3 Baserat på slutresultat för tävlingen kan dessa allmänna villkor revideras under de efterföljande åren, efter resultatanalys och återkoppling från tävlingsdeltagarna
2. Dag och tid
2.1 Denna tävling äger rum den 6 februari 2021 från 08.00 till 16.59 UTC på alla kortvågsband (160 – 10m) på CW och SSB.
2.2 Med undantag från det som anges nedan är den totala operatörstiden begränsad för alla deltagare i’ Single-Op kategorierna till 6 timmar. Deltagarna kan göra pauser som dock måste vara minst 1 timme långa.
2.3 Sålunda kan deltagarna från den totala tävlingstiden om 9 timmar välja vilka 6 timmar som helst för sin aktivitet.
2.4 Multi-Op – All Bands, deltagare i denna klass får vara aktiva under hela tävlingstiden om 9 timmar.
3. Tävlingsmeddelande
3.1 Tävlingsdeltagarna utväxlar RS(T) och sin fullständiga QTH lokatorinformation. Till exempel: 59 MO16TB

4. Poängberäkning
4.1 QSO poängen beräknas på avståndet mellan stationerna, 1 poäng per hel kilometer

- 160 m QSOs över 500 km: för varje ytterligare 500 km adderas 10% till poängen för denna kontakt.
- 80 m QSOs över 1000 km: för varje ytterligare 1000 km adderas 10% till poängen för denna kontact
- 10 m QSO för avstånd 100-800 km – kontaktpoängen multipliceras med 10
- 15 m QSO för avstånd 100-800 km – kontaktpoängen multipliceras med 5
Poängexempel:
QSO mellan RT8U and R7AT:
Avståndet mellan stationerna är 3435 km
För QSO på 10, 15, 20 och 40m = 3435 poäng;
För QSO på 80m: 3435 х (1+0,3) = 4465 poäng (ex. + 30% for 3000 km = 3х1000km);
För QSO på 160m: 3435 х (1+0,6) = 5496 poäng (ex. + 60% for 3000 km = 6х500km);
QSO mellan RT8U and UC0A:
Avståndet mellan stationerna är 354 km
För QSO på 20, 40, 80 och 160m = 354 poäng;
För QSO på 15m: 354 х 5 = 1770 poäng;
För QSO på 10m: 354 х 10 = 3540 poäng.

4.2 Ytterligare, engångs-1000 bonus poäng fås för varje ny 4-teckens lokator (t.ex. KO91, KO92) som körs i tävlingen.

5. Multipliers
5.1 Storrute QTH lokator (första 2 tecknen) räknas som multiplier, en gång per band per mode. (som exempel – för MO16TB lokator är multipliern MO)
5.2 Sålunda, varje storrute QTH-lokator kan utnyttjas maximalt 12 gånger, 6 x CW och 6 x SSB under tävlingen.

6. Slutpoängen
6.1 Slutpoängen beräknas som summan av QSO-poängen och bonuspoängen multiplicerat med antalet körda multipliers.
6.2 SWL poäng beräknas på liknande sätt till andra stationerna (se 4.1, 4.2, 5.1)

7. Klasser
7.1 Olika poäng gäller för stationer i Eurasia (Europe and Asia) med avseende på följande geografiska områden:
Zon A:
– Europa (för stationer belägna på den Europeiska kontinenten)
Zon B:
- Ural Region, Siberia (för stationer i Asiatiska Ryssland, belägna i ITU zonerna 20-22, 30-32)
- Centralasiena (Kazakhstan, Uzbekistan, Kirghiz, Tajikistan)
- Mellanöstern, Central- och Sydasien (stationer belägna i ITU zonerna 29, 39, 40-42)
Zon C:
- Fjärran Östern, Japan, Kina, Sydostasien (stationer belägna i Asien, ITU zonerna 23-26, 33-35, 43-45, 49, 50, 54)
Separat resultatlista (utan diplom) utges för varje QTH-lokator. Till exempel, område JO, KO, KP, etc.)

7.2 Operatörsgrupper:
“Single Op” och “Multi-Op”
7.3 Operatörskategorier:
7.3.1 Single Op – All Bands, mixed
- High power
- Low power
7.3.2 Single Op – All Bands, SSB
- High power
- Low power
7.3.3 Single Op – All Bands, CW
- High power
- Low power
7.3.4 Single Op – Single band, Mixed, utan ytterligare klassuppdelning i effekt och använda trafiksätt
7.3.5 Multi-Op – All Bands, Mixed
7.3.6 Separat resultatlista utges för stationer belägna utanför Europa och Asien, i Single-Op och Multi-Op klasserna
7.3.7 Short-Wave Listeners (SWL)

7.4 Opertörsregler
7.4.1 Sändarens uteffekt får inte på något band överskrida vad deltagarens licens tillåter i den valda klassen.
7.4.2 Det finns inga begränsningar i antalet bandbyten
7.4.3 En station får endast sända med en signal samtidigt.
7.4.4 En station får använda endast en anropssignal under hela tävlingstiden.
7.4.5 Tredjepartshjälp eller -information för att genomföra kontakter är inte tillåtet, med undantag för öppet tillgängliga nätverk (DX-cluster, lokala eller fjärr skimmers)
7.4.6 En CW och en SSB kontakt /SWL får genomföras med varje station per band
8. Logginskicknings
8.1 Loggar måste vara elektroniska, endast CABRILLO format accepteras
8.2 GRID-LOKATOR stationsdata i din logg måste uppvisa komplett QTH lokator (6 tecken), angivande din exakta position vid tiden för tävlingen.
8.3 . För Single-Op kategorideltagare:
- Om den totala operatörstiden inte överstiger 6 timmar, och när varje paus är längre än 1 timme behöver inte tiden för dessa pauser anges. Som exempel: om du kör ett QSO 10.00 UTC och tar en paus, nästa QSO för inte köras förrän 11.01 UTC. Om du kör nästa QSO 11.00 UTC motsvarar pausen 59 minuter, denna tid kommer då att räknas in i din operatörstid, och inte som en paus.
- Om din totala operatörstid överskrider 6 timmar måste du ange vilka perioder i loggen som du önskar ska räknas bort från din poängsumma. Dessa icke poänggivande perioder måste tydligt anges i stationsdata under OFFTIME. Antalet OFFTIME rader måste stämma med antalet pauser. OFFTIME behöver inte anges före tiden före det första QSOt eller efter det sista genomförda QSOt.
Hur man anger en komplett OFFTIME post:
OFFTIME: 2021-02-06 1000 2021-02-06 1059
Detta exempel visar en deltagare som hade en paus från 10:00 UTC till 10:59 UTC. QSOt innan pausen får inte ha genomförts senare än 09:59 UTC och den första kontakten efter pausen – inte tidigare än 11:00UTC
Varje paus måste anges separat, på en egen rad.
- När en deltagare opererar mer än 6 timmar och missar att ange vilka kontakter som inte ska räknas, då kommer log att hanteras så att kontakter från den första tills den sista inom 6 timmar räknas. (de första 6 timmarna). Resten av kontakterna kommer inte att räknas.

8.4 Loggar måste sändas in via Web-interface på ua9qcq.com
8.5 Alla loggar måste sändas in inom 5 kalenderdagar efter tävlingens slut
8.6 Insända loggar kommer att poängberäknas av domarna. De kommer också att med hjälp av datormodeller rekonstruera loggar från stationer som inte har sänts in.
8.7 Poäng kommer inte att ges för kontakter då:
8.7.1 QSO saknas i motstationens log.
8.7.2 Avvikelser hittas motstationens data.; QSO tid avviker med mer än 3 minuter; fel band eller mode är angivet. Detta QSO stryks för båda stationerna, om inte det identifieras som ett systematiskt fel i en av stationernas logg. I så fall stryks QSOt från stationen med det systematiska felet men inte för motstationen
8.7.3 QSOt avlägsnas om anropssignalen anses unik, detta innebär att stationen har hittats i mindre än 3 insända loggar och ingen logg har kommit från stationen i fråga.
8.8 När en av deltagarna noterar fel testmeddelande, varje station förlorar 50% av poängsumman för denna kontakt; bonus (multiplier) utgår
8.9 50% poängreducering utgår för genomförda QSOn med stationer som inte sänder in logg. Detta gäller för varje QSO där testmeddelandet har mottagits korrekt. Bonus (multiplier) tillgodoräknas för dessa kontakter.

9. Utmärkelser
9.1 Tävlingsdeltagarna belönas med:
9.1.1 Alla tävlingsdeltagare får ett digitalt intyg på att de deltagit.
9.1.2 Vinnarna i Multi-Band klasserna (se 7.3.1, 7.3.2, 7.3.3, 7.3.5), i varje Zon (se 7.1) belönas med “EURASIA CHAMPION” plaketter
Utmärkelser delas ut när det inkommit loggar från minst 10 deltagare i den klassen.
9.1.3 Vinnarna i Single Band klasserna (se 7.2.4) i varje Zon (se 7.1) belönas med “EURASIA CHAMPION” pappercertificat
9.1.4 Varje deltagare som genomfört minst 100 QSOn och sänt in sin log i tid kvalificerar sig för en souvenirmedalj “EURASIA CHAMPIONSHIP MEDAL” (kostnader tillkommer)
9.1.5 Varje deltagare som genomfört minst 300 QSOn och sänt in sin logg i tid kvalificerar sig för en minnesplakett “EURASIA CHAMPIONSHIP TROPHY” (kostnader tillkommer)
9.1.6 Beroende på extern sponsring förbehåller sig tävlingsarrangören rätten att belöna Single Band klassvinnare och införa ytterligare nomineringsklasser under fliken ”Awards” Varje deltagare har rätt till högst en utmärkelse. Om en deltagare har utmärkt sig som bäst en ytterligare klass kommer den näst bäste stationen i denna klass också att få utmärkelsen.
9.2 Totalvinnare boende utanför Europa och Asien belönas med plaketter i Single-Op och Multi-Op klasserna.

10. Officiell Website för tävlingen finns på adressen nedan

https://www.eurasia-contest.com

2021 Översatt av Jan Palmquist, SM5FUG

EURASIA HF CHAMPIONSHIP' 2022
FEBRUARY, 5   06-18 UTC